ارگونومی در طراحی و تولید خودرو

ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮدرو ﺳﺎزی دارای ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و اراﺋـﻪ اﺻـﻮل ارﮔﻮﻧــﻮﻣﻲ در ﻃﺮاﺣــﻲ وﺳــﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴــﻪ ﻧﺒﻮدﻧــﺪ اﻣــﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ارﮔﻮﻧـﻮﻣﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻮدرو ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از رﻋﺎﻳﺖ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘـﺮرات، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮدرو درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!