بررسی رابطه بین آگاهی از علم ارگونومی و میزان آسیبهای شغلی کادر پرستاری

ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ﻋﻠــﻢ اﺻـﻼح و ﺑﻬﺴـﺎزی ﻣﺤﯿـﻂ ﮐـﺎر، ﺷـﻐﻞ و ﺗﺠـﻬﯿﺰات و ﺗﻄـﺎﺑﻖ آن ﺑـﺎ ﻗـﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫـﺎ و زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻣﻼﺣﻈﺎت ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮏ و آﻣﻮزش در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﻫــﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وری آن ﺳﺎزﻣﺎن دارد ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐــﺎﻫﺶ اﻧﮕـﯿﺰه و ﺑـﺎزده ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺒــﺖ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن و

دانلود مستقیم فایل

به شما بازدید کننده محترم پیشنهاد میکنیم برای دانلود مقالات بیشتر به سایت اصلی ما مراجعه کنید کلیه مقاله ها به صورت اشتراکی و تایید شده در سایت قرار گرفته و همگی به صورت کامل می باشند ، پس از پرداخت هزینه محصول می توانید به مقاله دسترسی پیدا کنید. در صورت بروز هرگونه مشکل از قسمت ارتباط با مدیریت سایت با ما در ارتباط باشید ./themes/default/images/download.gif مشاهده اطلاعات کامل این محصول
ADS Here !!!